top of page

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania się w celu otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2024".

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.


Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

1. Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach od dnia 20 maja do 7 czerwca 2024 r. w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

2. Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Więcej na ten temat można przeczytać na stronie OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.


42 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page