top of page

Zestawienie ofert

  1. W celu udzielenia zamówienia na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Dobrzanach, przeprowadzono postepowanie ofertowe.

  2. W dniu 06.10.2023 r. zaproszono Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe umieszczone na stronie internetowej i profil Facebook Parafii.

  3. W terminie składania ofert, tj. do dnia 23.10.2023 r. do godziny 10:00 wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.  Nazwa Wykonawcy              Adres Wykonawcy              Cena oferty brutto

1.    ISO DACH                                  ul. Robotnicza 2                      123.000,00 zł

       Dariusz Jagodziński               73-130 Dobrzany

Wybrano ofertę najkorzystniejszą wśród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę nr 1, nazwa Wykonawcy: ISO DACH Dariusz Jagodziński z siedzibą w Dobrzanach. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizacje zadania.

bottom of page