top of page

RADA PARAFIALNA

Przedstawiciele części parafii, obejmującej Dobrzany:

Borzęcki Wiesław

Daniłowicz Teresa

Głoćko Bogusław

Olszewski Ryszard

Plaskacz Łukasz

Siemasz Anna

Ulewicz Grzegorz

Wierzbicki Tadeusz

 

Przedstawiciele kościołów i kaplic filialnych:

Barszcza Magdalena - Ognica

Baryłka Bronisław - Kępno

Marchlewska Beata - Krzemień

Pasierbiewicz Anna - Błotno

Pietruczuk Aleksander - Szadzko

Pietryszak Agnieszka - Odargowo

Raubo Grzegorz - Bytowo

Zielińska Anna - Ognica

IMG_2400-EFFECTS.jpg

Statut Rady Parafialnej

parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach

 

 

1) Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe

                                                                                                                                            

a) Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania „Dyrektorium apostolstwa świeckich” opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, proboszcz parafii p.w. św. Michała Archanioła w Dobrzanach, powołuje społeczny organ doradczy. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę: „Rada Parafialna Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Dobrzanach”, nazywana dalej Radą Parafialną.

b) Rada Parafialna działa na ternie parafii p.w. św. Michała Archanioła w Dobrzanach.

c) Siedzibą Rady Parafialnej jest siedziba Proboszcza. Proboszcz wskazuje miejsce spotkań Rady Parafialnej oraz miejsce przechowywania jej dokumentów.

d) Celem działania Rady Parafialnej jest służenie radą lub wyrażanie opinii we wszystkich sprawach, w których Proboszcz zwróci się do Rady Parafialnej. Rada Parafialna może również z własnej inicjatywy przedstawiać Proboszczowi swoje opinie dotyczące życia parafii.

e) Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, dlatego cele wymienione w punkcie d) mają służyć rozwojowi Kościoła Katolickiego, chrześcijańskiej formacji parafian, nieść pomoc w wypełnianiu misji Kościoła.

f) Wypełnienie zadań statutowych wymaga od członków Rady Parafialnej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe i dobre uczynki oraz pogłębiać wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów, udział w kursach i seminariach.

g) Praca w Radzie Parafialnej jest bezinteresowna.

 

2) Kompetencje Rady Parafialnej

 

a) Rada Parafialna jest gremium doradczym Proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 536 par. 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

b) Rada wyraża swoje opinie w formie uchwał, które są radą dla proboszcza, który jest zobowiązany w sumieniu, rady tej wysłuchać, z nią się liczyć i jeśli uzna ją za słuszną w miarę możliwości wprowadzić w życie.

c) Jeśli Proboszcz nie uzna uchwały Rady za słuszną lub z jakichś względów uchwała nie może być wprowadzona w życie, Proboszcz zobowiązany jest przedstawić Radzie motywy jej nie przyjęcia lub powody niemożności wprowadzenia jej w życie.

d) Rada przedstawia do wiadomości parafian sprawozdanie ze swojej działalności raz w roku. Sprawozdanie to może być umieszczone na stronie internetowej parafii.

e) Kompetencje Rady w sprawach finansowych parafii określa Arcybiskup Metropolita.

f) Rada nie posiada kompetencji w sprawach obsady funkcji duchownych.

g) Sprawy sporne między Radą a Proboszczem rozstrzyga Arcybiskup Metropolita.

 

3) Skład Rady Parafialnej

 

a) W skład Rady wchodzą:

- Proboszcz

- Księża współpracownicy

- Przedstawiciel katechetów

- Przedstawiciele wspólnot filialnych i wspólnot duszpasterskich, działających na terenie parafii

- Przedstawiciele katolików świeckich z parafii.

b) Proboszcz powołuje członków Rady oraz ustala liczbę członków Rady.

c) Dopuszcza się przyjęcie nowych członków Rady w trakcie trwania kadencji.

d) Skład Rady jak i każdorazowa zmiana składu wymaga zatwierdzenia przez Arcybiskupa Metropolitę.

e) Proboszcz podaje do wiadomości parafian zatwierdzony skład Rady.

 

4) Kadencja Rady Parafialnej

 

a) Kadencja Rady Parafialnej trwa 3 lata.

b) Funkcję członka Rady można sprawować maksymalnie przez 3 kolejne kadencje. Osoba, która była członkiem rady parafialnej przez 3 kolejne kadencje, może być powołana ponownie do Rady po upływie przynajmniej jednej kadencji.

c) Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczeniu terenu parafii na stałe przez członka Rady.

d) Wygaśnięcie mandatu członka Rady może także nastąpić przez odwołanie go z Rady przez proboszcza z powodu postępowania niezgodnego ze Statutem Rady. Decyzję o odwołaniu podejmuje proboszcz po uprzednim przedstawieniu Radzie okoliczności uzasadniających tę decyzję. Członek Rady, którego to dotyczy winien być zawiadomiony o terminie posiedzenia Rady, na którym będzie przedstawiane jego odwołanie, by mógł złożyć wyjaśnienia i miał prawo do obrony.

e) Nie rozpatruje się na posiedzeniu Rady sprawy, o której mowa w punkcie d) o ile członek Rady, którego to dotyczy złoży taki wniosek na piśmie i jednocześnie dobrowolnie zrezygnuje z dalszego uczestnictwa w Radzie.

f) Rada Parafialna zostaje rozwiązana na skutek podjęcia przez nią uchwały o rozwiązaniu, większością co najmniej 2/3 liczby członków Rady. W takim przypadku Proboszcz zobowiązany jest powołać nową Radę w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące.

g) Zmiana Proboszcza wymaga powołania nowej Rady Parafialnej.

 

5) Posiedzenia Rady Parafialnej.

 

a) Posiedzenia Rady zwołuje proboszcz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

b) Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia Rady a także o porządku posiedzenia co najmniej 2 tygodnie przed terminem posiedzenia.

c) Porządek posiedzenia ustala proboszcz. Członkowie Rady mogą zgłaszać Proboszczowi problemy do porządku posiedzenia nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia. Wnioski złożone po tym terminie mogą być rozpatrywane dopiero podczas następnego posiedzenia Rady.

d) W porządku obrad musi być uwzględniony punkt „wolne wnioski”. Propozycje przedstawione w tym punkcie mogą być przedmiotem obrad na kolejnym posiedzeniu Rady.

e) Posiedzeniom Rady przewodniczy Proboszcz. Proboszcz może wskazać członka Rady do prowadzenia posiedzenia lub jego części.

f) Rada podejmuje uchwały większością głosów. W głosowaniu musi uczestniczyć więcej niż połowa składu Rady.

g) W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć za zgodą Proboszcza osoby nie będące członkami Rady, a które swoją wiedzą mogą służyć jako eksperci w rozpoznawaniu omawianych problemów.

h) Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokoły starannie przechowywane. Protokół z posiedzenia Rady jest odczytywany i zatwierdzany na początku następnego posiedzenia.

 

6) Obowiązki i prawa członków Rady Parafialnej

 

a) Obowiązkiem członka Rady Parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady oraz w realizacji jej uchwał. W razie istotnej przeszkody w uczestniczeniu w posiedzeniu, członek Rady winien powiadomić w miarę możliwości Proboszcza.

b) Członkowie Rady zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Powinni to robić ofiarnie na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.

c) Członkowie Rady mają prawo i obowiązek wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności we wspólnocie parafialnej i inspirowania nowych form pracy oraz wszystkich istotnych problemów parafii.

 

7) Uchwalenie i zatwierdzenie Statutu

 

a) Rada uchwala Statut lub wprowadza zmiany w Statucie podejmując uchwałę większością co najmniej 2/3 liczby członków Rady w tym głos Proboszcza.

b) Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Arcybiskupa Metropolitę.

c) Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Parafialnej w dniu 20.06.2018 r.

bottom of page