SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Katechezy dla uczniów ZSP w Dobrzanach odbywają się w ramach jednej lekcji w miesiącu.

Osoby dorosłe pragnące przyjąć sakrament bierzmowania proszone są o kontakt z ks. Michałem (numer tel. 532-250-420)

Sakrament bierzmowania zostanie udzielony 11 czerwca 2021r. o godz. 15:00 przez J.E. Ks. Bpa Henryka Wejmana.

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA w 2021r.

1. Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca wiarę, a więc niedzielną Mszę Świętą, spowiedź, Komunię Świętą, modlitwę oraz osoba ta prowadzi życie moralne zgodnie z nauką Kościoła. Brak tych warunków oznacza brak dojrzałości życia chrześcijańskiego wymaganego do przyjęcia sakramentu.

 

2. Kandydat do sakramentu bierzmowania ma dawać świadectwo chrześcijańskiego życia w swoim środowisku: w rodzinie, szkole, parafii. Potwierdzone informacje o stylu życia niezgodnym z nauką Kościoła będą powodem przełożenia przygotowania na kolejny rok.

 

3. Konieczny jest udział w niedzielnej Mszy Świętej, regularna spowiedź, udział w nabożeństwach (różaniec, gorzkie żale, majowe), oraz katechezie szkolnej.

 

4. Kandydat do bierzmowania jest zobowiązany do systematycznego i aktywnego udział w naukach przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania (jedno spotkanie w miesiącu).

Podział na grupy:

- Grupa św. Jose Sánchez del Río:

Bytowo, Ognica, Błotno, Mosina, dziewczyny z Dobrzan

(terminy spotkań: 15 października, 19 listopada, 8 grudnia) zwyczajowo trzeci czwartek miesiąca

- Grupa bł. Carola Acutisa:

Szadzko, Odargowo, Kozy i chłopacy z Dobrzan

(terminy spotkań: 22 października, 26 listopada, 15 grudnia) zwyczajowo czwarty czwartek miesiąca.

Terminy kolejnych spotkań zostaną podane w późniejszym czasie.

 

Nieobecność na spotkaniach (lub brak komunikacji w przypadku zdalnego przygotowania) oznacza, że kandydat rezygnuje z przygotowania do bierzmowania. Nieobecność na spotkaniu w grupach może usprawiedliwić rodzic osobiście lub telefonicznie.  

 

5. „Pomocnik bierzmowanego”.  To nie tylko indeks do zbierania podpisów, ale zbiór podstawowych informacji i modlitw, które każdy kandydat powinien znać przed dopuszczeniem do bierzmowania. 

 

Po Mszy Świętej, udziale w nabożeństwie (różaniec, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe itp.) oraz spowiedzi otrzymuje podpis księdza lub pieczątkę. W każdym kościele, również poza parafią.

 

6. Kandydaci do bierzmowania są zobowiązany są do czynnego udziału w życiu parafii. Np.:

- włączenie się aktywnie w liturgię, np. czytanie modlitwy wiernych na Mszy Świętej, schola

- wolontariat w parafialnym zespole Caritas (2 akcje w ciągu formacji)

- udziału w spotkaniach „Duszpasterstwa Młodzieżowego Gargano” (spotkania w co drugi piątek o 19:00)

 

7. Bieżące informacje będą podawane w ogłoszeniach parafialnych na katechezie oraz na stronie parafialnej w zakładce bierzmowanie. Ewentualna zmiana terminu spotkania w grupach będzie podana smsem na numer podany w deklaracji.

 

8. W czasie przygotowania do bierzmowania obowiązuje kulturalne zachowanie zwłaszcza w czasie Mszy Świętej, na naukach w grupach i katechezie szkolnej. Powtarzające się nieodpowiednie zachowanie (przeszkadzanie, rozmawianie, zabawa telefonem, spóźnianie się, okazywanie braku szacunku wobec innych osób oraz miejsc świętych) będzie powodem przełożenia przygotowania do bierzmowania na kolejny rok.

 

9. Termin bierzmowania zostanie podany najwcześniej w połowie marca, jest to zależne od biskupa oraz sytuacji epidemicznej.

 

10. Osoby ochrzczone poza naszą parafią proszone są o jak najszybsze dostarczenie zaświadczenia ad sacra z parafii swojego chrztu. Natomiast osoby mieszkające poza naszą parafią proszone są o dostarczenie zgody na przyjęcie sakramentu bierzmowania poza swoją parafią.

 

11. Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest ks. Michał Armatys SChr Kontakt: telefon 532-250-420, e-mail michalarmatys@gmail.com

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O BIERZMOWANIU

Kan. 879 - Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili:

Kan. 880 - § 1. Sakrament bierzmowania jest udzielany przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się przez nałożenie ręki i wypowiedzenie słów przepisanych w zatwierdzonych księgach liturgicznych.

 

SZAFARZ BIERZMOWANIA

Kan. 882 - Zwyczajnym szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup. Ważnie udziela tego sakramentu również prezbiter posiadający taką władzę na podstawie powszechnego prawa lub szczególnego udzielenia ze strony kompetentnej władzy.

 

KANDYDAT DO BIERZMOWANIA

Kan. 889 - § 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.

§ 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Kan. 890 - Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.

Kan. 891 - Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek, albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci, lub zdaniem szafarza co innego doradza poważna przyczyna.

 

ŚWIADEK BIERZMOWANIA

Kan.892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan.893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan.874.

Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.  

§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Logo_Archidiecezji1.png
ADRES

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Michała Archanioła


ul. Staszica 56

73 - 130 Dobrzany

parafiadobrzany@gmail.com

tel. parafia: +48 91 562 00 57

Konto parafialne:

34 9375 0002 8400 0781 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Goleniowie

Na_Parafie_Button_v2_959x339 (1).png
Logo Towarzystwo Chrystusowe - kolor.jpg

© PARAFIA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  W DOBRZANACH