top of page

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to rozmowa z duszpasterzem w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty jego sporządzenia.
 

Dla ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (należy przynieść dok. z USC). Pozostałe dokumenty: zaświadczenia: udziału w spotkaniach przedmałżeńskich oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej, dowody osobiste narzeczonych, świadectwo chrztu oraz bierzmowania, ostatnie świadectwo z katechizacji, dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).

Jeśli chrzest narzeczonych był w innej parafii, należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (data wystawienia nie dłuższa niż trzy miesiące).

W celu spisania protokółu przedślubnego narzeczeni proszeni są o indywidualne umówienie się z ks. Proboszczem
(+48 512 342 265).

bottom of page